Trường TH Hùng Vương tập huấn

          Lúc 15 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2019. Ban giám Hiệu trường và toàn thể giáo viên trường TH Hùng Vương tham gia . Buổi tập huấn do cô Trần Thị Hoa hướng dẫn cho giáo viên toàn trường về vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.